SWANN DU GRAND HABLE
LOF : 114089 -
fiche - 

HD : HD-A
Père


FRANCHANNA'S GUAPO

LOF : 113094 - fiche - pedigree

HD : HD-A

MARLEY
DU PIED DE LA ROCHE
LOF : 107956 - fiche - pedigree

HD : HD-A HD-A

I'XO
DE LA VALLEE DES PICTONS
LOF : 104386 - fiche - pedigree
CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A

HINDY
DU PIED DE LA ROCHE
LOF : 103472 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION P VOF/FTP CHAMPION IT
HD : HD-A

ELFIE VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 22/2011 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?

GORGIO VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 51/1999 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?

RENA VON DER POSTSCHWAIGE

LOF : 49/2004 DPZ - fiche - pedigree

HD : ?

Mère


JADE
DU GRAND HABLE
LOF : 106242 - fiche - pedigree

HD : HD-A

FREUD
DE LA SAUVIGNERE
LOF : 100737 - fiche - pedigree

HD :

SAXO
DU BOIS DES PERCHES
LOF : 86511 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T CHAMPION GQ CHAMPION IT
HD : HD-A


ALTAI
DE LA SAUVIGNERE
LOF : 92931 - fiche - pedigree
TAN CHAMPION T
HD : HD-A

BAGDA
DU GRAND HABLE
LOF : 94476 - fiche - pedigree

HD : HD-A HD-A

RENO
DU VRIZON
LOF : 83982 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

REBECCA
DU GRAND HABLE
LOF : 85149 - fiche - pedigree

HD : HD-A