STONE DI U PIANU DI ROMARA
LOF : 114019 -
fiche - 

HD : ?
Père


NEWTON

LOF : 108908 - fiche - pedigree

HD :

HELBOY
DU BOIS DE LA HULAINE
LOF : 102749 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A


CYRUS
DES PLAINES DU GRAND CHENE
LOF : 96455 - fiche - pedigree
TAN CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T
HD : HD-A


VENUS
DU CAP VALENTIN
LOF : 90974 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION CS CHAMPION IB
HD : HD-A


IZZY

LOF : 104218 - fiche - pedigree

HD : HD-A HD-A

DICK
DES PLAINES D'OPALE
LOF : 96938 - fiche - pedigree
TAN
HD :

FLOW
DE LA LANDE DES DUNES DU SUD
LOF : 100020 - fiche - pedigree

HD : ?

Mère


NEBBIA
DE L'ESCALAYOLE
LOF : 109177 - fiche - pedigree

HD : ?

HASBALAOUTGEKT
DE L'ESCALAYOLE
LOF : 102986 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION A CHAMPION GS CHAMPION IT CHAMPION CS CHAMPION IB BICP CAT1
HD : HD-A HD-A


BUICK
DE LA RUE FLEURIE
LOF : 94775 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION A CHAMPION T CHAMPION GQ CHAMPION IT TRIALER GQ BICP CAT1
HD : HD-A


DOLCE
DE LANDA-GORI
LOF : 97602 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A

HAPPY
DE LA DEMI-BRUME
LOF : 102963 - fiche - pedigree

HD : ?

DOMINO
DU MOULIN RAGET
LOF : 97183 - fiche - pedigree
TAN TRIALER
HD : HD-A HD-A


DOUCE FRANCE
DE LA DEMI-BRUME
LOF : 97813 - fiche - pedigree

HD : HD-A