TITIA DU MOULIN DU TIA
LOF : 87831 -
fiche - 

HD : HD-A
Père


OR
DU CLAPET AUX BARTAVELLES
LOF : 80921 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

IVAN
DU FLASH
LOF : 71209 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION T
HD : HD-A

BINGO
DE LA VALLEE DU FREMUR
LOF : 56696 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

DIANE
DU FLASH
LOF : 60871 - fiche - pedigree

HD : ?

GIPSY
DU GARRON DES ROCAILLES
LOF : 67018 - fiche - pedigree

HD : ?

CRAK
D'ALBA SERENA
LOF : 58249 - fiche - pedigree

HD : ?

CILDHA
DU CLOS DU PATRIS
LOF : 58327 - fiche - pedigree

HD : ?

Mère


PLUME
DU CHATEAU DES VIRTENS
LOF : 82962 - fiche - pedigree

HD : HD-A

FRAY
DU RIOU DE LA CUVE
LOF : 63556 - fiche - pedigree
CHAMPION P CHAMPION A CHAMPION T VOF/FTP VOF/FTA CHAMPION IT
HD : HD-A


ARC
DE LA PLAINE DU GAVE
LOF : 53975 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION GQ CHAMPION IT
HD : HD-A


BETYLE DE SAINT FORTIS

LOF : 55660 - fiche - pedigree

HD : ?

JODIE
DU CHATEAU DES VIRTENS
LOF : 73586 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A

BINGO
DE LA VALLEE DU FREMUR
LOF : 56696 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

GINA
(sans affixe)
LOF : 66706 - fiche - pedigree

HD : ?