GIRO DE LANDA-GORI
LOF : 101901 -
fiche - 
TAN CHAMPION GQ TRIALER GQ
HD : HD-A

Père


C'XABAL
DE LANDA-GORI
LOF : 95789 - fiche - pedigree
TAN TRIALER CHAMPION P CHAMPION T CHAMPION IT TRIALER GQ CHAMPION R/QC
HD : HD-A


UTO
DE COUCAREILLE
LOF : 89922 - fiche - pedigree

HD :

EUGUBIUM ICKS LOI. 196815

LOF : 88741 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

MACHA
DE COUCAREILLE
LOF : 78132 - fiche - pedigree

HD : HD-A

TXERA
DE LANDA-GORI
LOF : 88475 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION T
HD : HD-A

RONIX
DU RUISSEAU DES BLAQUIERES
LOF : 85118 - fiche - pedigree

HD : HD-A

NERA DE LA MAZORRA

LOF : 83365 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A

Mère


D'JORI
DE LANDA-GORI
LOF : 97561 - fiche - pedigree
TRIALER
HD : HD-A HD-A


KASTER

LOF : 04/107914 ROI - fiche - pedigree

HD : ?

RIBOT DELLA NOCE

LOF : 189608 ROI - fiche - pedigree

HD : ?

PETITE

LOF : 02/31488 ROI - fiche - pedigree

HD : ?

ARGITXU
DE LANDA-GORI
LOF : 93191 - fiche - pedigree
TAN
HD : HD-A


TITAN

LOF : 01/166881 LOI - fiche - pedigree
CHAMPION GQ CHAMPION IT CHAMPION R/GQ
HD : ?


UNA
DE LANDA-GORI
LOF : 89030 - fiche - pedigree
TRIALER CHAMPION P CHAMPION T TRIALER GQ
HD : HD-A